+32 (0)476 45 45 75

PRIVACYBELEID CARLA DE COCK-CONSULTING BVBA

Carla De Cock-Consulting bvba, gevestigd te 3012 Wilsele-Leuven, René Verbeeckstraat 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Carla.de.cock@cdc-consulting.be
www.cdc-consulting.be
René Verbeeckstraat 7, 3012 Wilsele-Leuven
+32476454575

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carla De Cock-Consulting bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in functie van jouw specifieke vraag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carla.de.cock@cdc-consulting.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Carla De Cock-Consulting bvba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− het afhandelen van de facturatie
− je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
− als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens waarvan VDAB vraagt om deze bij te houden in kader van het gebruik van loopbaancheques
− om een advies te kunnen formuleren in het kader van jouw vraag

Geautomatiseerde besluitvorming

Carla De Cock-Consulting bvba neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Carla De Cock-Consulting bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De gegevens worden niet langer dan 10 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Carla De Cock-Consulting bvba verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Carla De Cock-Consulting bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Carla De Cock-Consulting bvba maakt geen gebruik van cookies voor de werking van haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carla De Cock-Consulting bvba, op voorwaarde dat deze niet wettelijk verplicht moeten worden bijgehouden. Je heb het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carla.de.cock@cdc-consulting.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Carla De Cock-Consulting bvba wil je er tevens op wijzen
dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.